Na czym polega faktorowalność transakcji?

Na czym polega faktorowalność transakcji?

Blog

By Dominik Łada

12 mar 2019

Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy faktoringowej, faktor bada tzw. faktorowalność transakcji. To nic innego jak sprawdzenie, czy wierzytelności potencjalnego klienta nadają się do finansowania przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. Związane jest to z brakiem ustanawiania „twardych” zabezpieczeń jak to się dzieje w przypadku kredytu.

Podstawowe wymogi dotyczące wierzytelności

Aby wierzytelności były faktorowalne, muszą być:

  • istniejące – wbrew pozorom nie jest to oczywiste. Samo wystawienie faktury nie warunkuje powstanie zobowiązania. Najpierw musi zostać dostarczony towar lub usługa zgodnie z zamówieniem kupującego,
  • bezsporne – w momencie przelania wierzytelności na firmę faktoringową, nabywa ona prawo do otrzymania zapłaty za dostarczony towar lub usługę. W zamian wypłaca faktorantowi zaliczkę. Jeżeli jednak towar nie spełnia warunków zamówienia, faktor mógłby nie odzyskać pieniędzy, które już wypłacił,
  • niewymagalne, nieprzeterminowane – w faktoringu finansuje się wierzytelności z przyszłą datą zapłaty. W przypadku zgłoszenia do finansowania faktury, gdzie termin płatności minął, byłoby to skupowanie długów. Jest to zupełnie inna usługa finansowa.

Które czynniki mają wpływ na ryzyko?

W przeciwieństwie do kredytu, faktoring opiera ryzyko na odbiorcach faktoranta. Dlatego przy ocenie transakcji brane są pod uwagę długość i jakość dotychczasowej współpracy między faktorantem a kontrahentem, powiązania personalne i kapitałowe pomiędzy firmami, kwoty wierzytelności, termin płatności oraz liczba i waluta wierzytelności.

Ważnym czynnikiem jest liczba kontrahentów przekazanych do umowy i tzw. koncentracja na odbiorcy. W większości przypadków finansowanie wierzytelności odbywa się przez wypłatę zaliczki (zazwyczaj 80%) a po uregulowaniu płatności przez odbiorcę, rozliczenie pozostałej kwoty, czyli tzw. funduszu gwarancyjnego. Taki sposób podzielenia wypłaty ma zabezpieczać faktoranta przed utratą pieniędzy. Ryzyko transakcji znacznie wzrasta jeżeli większość przyznanego limitu finansowania, ma być wykorzystywana na jednego odbiorcę.

Jak widać, faktor ocenia przede wszystkim wiarygodność odbiorców faktoranta, a nie jego stabilność finansową. I to między innymi odróżnia faktoring od kredytu, dostępnego jedynie dla firm w dobrej kondycji finansowej.

Warto przy tym zauważyć, że faktoring nie powoduje zmniejszenia zdolności kredytowej a nawet może ją zwiększyć. Przedsiębiorca może więc w dowolny sposób dywersyfikować źródła finansowania przedsiębiorstwa. Istotną cechą faktoringu jest polepszenie terminowości spłat dotychczas spóźniających się odbiorców.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Warto pamiętać, że aby móc przystąpić do umowy z faktorem, należy poza pozytywnym przejściem oceny ryzyka związanego z transakcją, posiadać rozproszony portfel odbiorców B2B i prowadzić sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Bardzo ważne jest, by w umowach z kontrahentami nie widniał zapis o zakazie cesji, bo ten uniemożliwia skorzystanie z faktoringu.

Podziel się tym artykułem z innymi:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub