XIV fala badania BIBBY MSP Index - Bibby Financial Services

XIV fala badania BIBBY MSP Index, przeprowadzonego przez naszą firmę faktoringową w październiku 2017 r. pozwala stwierdzić, że większość przedsiębiorców boryka się z problemami związanymi z opóźnieniami w płatnościach za sprzedane produkty bądź usługi. Jednocześnie wartość BIBBY MSP Index wynosząca 57,9 pkt. oznacza poprawę nastrojów małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do poprzednich badań. Jak dokładnie kształtuje się sytuacja polskich spółek w poszczególnych branżach?

O raporcie BIBBY MSP Index – metodologia

BIBBY MSP Index jest badaniem, którego realizację zleca firma faktoringowa Bibby Financial Services. Przeprowadzane jest dwa razy w roku – w kwietniu oraz w październiku, czyli po zakończeniu pierwszego i trzeciego kwartału. Celem badania jest ustalenie aktualnej sytuacji ekonomicznej firm oraz klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu, jak również próba określenia przewidywanej przyszłości firm w perspektywie pół roku. Dane zebrane za pomocą standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego dotyczą obszarów takich jak:

  • zatrudnienie
  • sprzedaż
  • inwestycje
  • płynność finansowa
  • zadłużenie

Stanowią one podstawę do wyznaczenia wskaźnika BIBBY MSP Index – pozwala on zobrazować sytuację małych i średnich przedsiębiorstw.

Badanie obejmuje małe i średnie firmy zatrudniające od 10  do 249 osób. Przeprowadzane jest techniką CATI, czyli wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo na losowo-kwotowej próbie n=450 firm z sektora MŚP. Rozkład próby jest proporcjonalny odpowiednio do wielkości zatrudnienia oraz profilu prowadzonej działalności – w badaniu uwzględniono produkcję, handel, transport, budownictwo oraz usługi.

Jedną firmę reprezentuje wyłącznie jeden respondent, przy czym jest to osoba obejmująca stanowisko decyzyjne, wskazane jako odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie przedsiębiorstwem, m.in. właściciel, współwłaściciel, dyrektor, dyrektor finansowy, prezes, główny księgowy.

Wskaźnik BIBBY MSP Index

Badanie BIBBY MSP Index to badanie wzorowane na Indeksie Managerów ds. Zakupów. Założono w nim, że kondycja przedsiębiorstwa – szczególnie małego lub średniego – zależy od kilku obszarów. Są to sprzedaż, inwestycje, płynność finansowa, stopień zadłużenia oraz zatrudnienie. Każdy z nich można analizować w stanie obecnym, ale także pytając o plany w średniookresowym horyzoncie czasowym, który w badaniu BIBBY MSP Index wynosi 6 miesięcy. Informacje na temat oczekiwanej przez przedsiębiorców sytuacji firmy pozwalają wskazać scenariusze układane przez inne podmioty gospodarcze.

BIBBY MSP Index przedstawia najbardziej prawdopodobne kierunki zmian w polskich małych i średnich firmach. Wartości przyjmowane w badaniu znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt., przy czym wartość >50 pkt. jest zwiastunem poprawy kondycji firmy, a wartość <50 pkt. zwiastuje kryzys będący efektem jej pogorszenia.

Wartość październikowego wskaźnika wynosi 57,6 pkt. – jest to o 3,2 pkt. więcej w stosunku do badania z kwietnia 2017 r. i o 6,2 pkt. więcej w porównaniu z październikiem 2016 r. Taki poziom BIBBY MSP Index to oznaka dobrej kondycji gospodarki, dowodząca, że skutki zmian ustawowych oraz podatkowych okazały się mniej groźne dla przedsiębiorców, niż przypuszczano. Jak dokładnie kształtują się wyniki badania w poszczególnych branżach?

Sektor MŚP – wyniki badania BIBBY MSP Index

W raporcie uwzględniono firmy działające w branżach takich jak budownictwo, produkcja, usługi, handel, transport. W każdej z nich, poza transportem, odnotowano wzrost wskaźnika, co potwierdza dobrą kondycję przedsiębiorstw i nastrojów związanych z ogólnym klimatem ekonomicznym w Polsce.

W budownictwie odnotowano wzrost wskaźnika BIBBY MSP Index o 0,7 pkt. w porównaniu do kwietnia 2017 r. Na wynik ten złożyły się wzrost zamówień, zatrudnienia oraz inwestycji, wynoszący odpowiednio +0,6 pkt., +0,3 pkt., +0,6 pkt.

Podobną sytuację zauważono w branży produkcyjnej, w której wskaźnik podniósł się w stosunku do poprzedniego o ponad 2 pkt., by ostatecznie wynieść 63,1 pkt. O 0,5 pkt. wzrosła liczba zamówień, co pociągnęło za sobą wynoszący 0,7 pkt. wzrost zatrudnienia i taki sam wzrost inwestycji. Największy wpływ na podniesienie wskaźnika ma prognozowane zwiększenie poziomu sprzedaży oraz zatrudnienia.

Niewielki wzrost nastroju przedsiębiorców odnotowały także małe i średnie firmy w branży usługowej. W porównaniu do poprzednich pomiarów wzrost wyniósł w tym przypadku 0,8 pkt i wynosi 60,8 pkt. Podobnie jak w budownictwie i produkcji wykazano tu wzrost sprzedaży o 0,5 pkt. i wzrost inwestycji i zatrudnienia o 0,2 pkt. Niewielkie pogorszenie można natomiast zaobserwować w kontekście płynności finansowej oraz zadłużenia.

Handel jest z kolei dziedziną gospodarki, która w obecnej fali badania zanotowała najwyższy wzrost wskaźnika wynoszący 2,7 pkt. – pozwoliło to na osiągnięcie poziomu 54,1 pkt. Do takiego wyniku przyczynił się w głównej mierze wzrost sprzedaży oraz inwestycji, który rekompensuje przedsiębiorcom niepewność związaną z rozwiązaniem kwestii wolnych niedziel.

Jeśli chodzi o transport, także ta fala pomiarów wskazuje na problemy. Wcześniej związane one były z rosyjskim embargiem, natomiast obecnie na sytuację wpływa także wprowadzenie w niektórych państwach płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Wskaźnik cząstkowy BIBBY MSP Index maleje w tej branży systematycznie od października 2015 r. i nie inaczej jest tym razem. W obecnym badaniu jego spadek wynosi 0,6 pkt., co daje wynik 54, 1 pkt.

Badanie BIBBY MSP Index uwzględniło w pomiarach również firmy prowadzące działalność w innych branżach niż wymienione. Ich właściciele przewidują wzrost wskaźników dla wszystkich kategorii. Index o wysokości 59,1 pkt. jest wyższy o 1,3 pkt. od wartości wskaźnika z poprzedniej fali pomiarów, co jest zasługą wzoru sprzedaży (+0,2 pkt.), zatrudnienia oraz inwestycji (w obu przypadkach wzrost wynosi 0,6 pkt.).

Podsumowanie

Jako firma faktoringowa w XIV fali badania BIBBY MSP Index zwróciliśmy uwagę na problemy przedsiębiorców, dotyczące zatorów płatniczych. Zweryfikowaliśmy, jak często borykają się oni z opóźnieniami w płatnościach i jakie są tego biznesowe konsekwencje. Analiza wyników badania dowodzi, że problem ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Jednocześnie reprezentujący firmy respondenci wykazują ostrożny optymizm względem najbliższych 6 miesięcy działalności przedsiębiorstwa, a w większości przypadków ich opinie odzwierciedlają wskaźniki makroekonomiczne. Warto także zauważyć, że zmiany ustawowe i podatkowe nie były tak groźne dla przedsiębiorców, jak oczekiwano.

Określenie wskaźnika BIBBY MSP Index pozwoliło zobrazować kondycję, w jakiej znajdują się polskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Ich oczekiwania wobec sytuacji firmy umożliwiają określenie scenariuszy układanych przez pozostałych uczestników.  Ponieważ małe i średnie firmy bardzo szybko reagują na zmiany o charakterze makroekonomicznym, wskaźnik BIBBY MSP Index jest źródłem wiedzy na temat najbardziej prawdopodobnych kierunków, w które pójdą przedsiębiorstwa z omawianego sektora.

Data publikacji 20 listopada 2017

Podziel się tym artykułem z innymi:

Data publikacji 20 listopada 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub