Alfabet faktoringu

Faktoring

By Bibby Financial Services

09 lip 2018

Prawie 91 proc. MSP zna faktoring, a 77 proc. uważa, że to tylko pomoc w utrzymaniu płynności firmy. A tymczasem faktoring może być również pomocny w szybszym rozwoju firmy.

  • A – jak administrowanie

Każda firma sprzedająca swoje produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności zna problemy z odzyskiwaniem należności. Monitoring płatności można prowadzić samodzielnie, ale o wiele skuteczniej będzie powierzyć te działania ekspertom. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest faktoring. Gwarantuje on nie tylko uwolnienie środków „zamrożonych” w fakturach, ale również regularny, systematyczny nadzór nad kontrahentami. Przedsiębiorca oddaje swoje należności w ręce specjalistów, którzy w profesjonalny sposób dbają o to, by kontrahenci terminowo płacili za wystawione faktury. Jest to szczególnie ważne w branżach, w których cykl spływu należności jest długi, a opóźnienia w płatnościach to standard.
Aby działania windykacyjne były skuteczne, powinny być prowadzone w sposób regularny, a nie przypadkowy. Współpraca z faktorem daje taką możliwość. Firma zyskuje w ten sposób partnera, który prowadzi całość działań związanych z monitoringiem należności, a gdy trzeba – rozpoczyna windykację. Obniża to koszty administracyjne przedsiębiorstwa z tym związane. Windykacja i faktoring to działania traktowane jako część współpracy z kontrahentami.

  • B – jak bez regresu

Faktoring bez regresu to inaczej faktoring pełny. Polega on na finansowaniu z opcją przejęcia przez faktora ryzyka braku płatności ze strony odbiorcy. Jest to połączenie finansowania i ubezpieczenia od niewypłacalności kontrahenta. W przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności, faktor nie ma prawa regresu w stosunku do zbywającego wierzytelności. To faktor jest odpowiedzialny za niewypłacalność dłużnika, musi analizować i monitorować jego sytuację finansową.
Największą zaletą tego typu finansowania jest przejmowanie przez faktora wszystkich działań i kosztów związanych z ewentualną windykacją i odzyskiwaniem należności. Przedsiębiorca zyskuje czas – pieniądze pojawiają się na firmowym koncie bezpośrednio po sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu ma on zdolność do regulowania bieżących i wymaganych prawnie zobowiązań, a co za tym idzie – także szansę na rabaty ze strony dostawców i dłuższe terminy płatności ze strony odbiorców.

  • C – jak cesja wierzytelności

Umowa faktoringu jest umową nienazwaną i w związku z tym łączy elementy różnych umów: cesji wierzytelności, sprzedaży, pożyczki, zlecenia, świadczenia usług, dyskonta, umowy o dzieło. Umowa faktoringowa oznacza długookresową współpracę między przedsiębiorstwem a wyspecjalizowaną instytucją faktoringową (faktorem). Mimo, że faktoring jest z reguły oparty o umowę adhezyjną (szablonową, zawierającą jednakową treść), nie oznacza to, że jej warunki nie podlegają negocjacjom. Dotyczy to wysokości opłat, wynagrodzenia faktora, terminów płatności, wysokości limitów finansowania czy ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Warunki umowy są negocjowane z klientem i zależą m.in. od zakresu obsługi, wielkości transakcji i branży. W odróżnieniu od innych form finansowania faktoring nie wymaga twardych zabezpieczeń, czyli np. hipoteki. Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami w przypadku faktoringu są weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku oraz cesja wierzytelności. Wszystkie te formy są łatwe do ustanowienia, a sama procedura wyjątkowo szybka.kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 0800 224 229

lub