water bottles

Podstawowe warunki gwarancji

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest pierwszym w Polsce programem pomocy zatwierdzonym przez Komisję Europejską w oparciu o „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. Faktoring to kolejny produkt finansowy objęty gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach walki ze skutkami kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

 • Kwota gwarancji: do 80% wartości limitu faktoringowego
 • Okres gwarancji: do 24 miesięcy
 • Prowizja za udzielenie gwarancji: od 0,25% do 1,14% kwoty limitu
 • Zabezpieczenie gwarancji: weksel własny in blanco na rzecz BGK
 • Termin udzielania gwarancji: do 30 czerwca 2021 r.

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub


magazyn

Jakie wierzytelności można objąć gwarancją?

Bibby Financial Services w formie limitu faktoringowego objętego gwarancją może finansować wierzytelności:

 • w terminie wymagalności nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury,
 • powstałe po 1 marca 2020 r.,
 • niewymagalne,
 • nieprzeterminowane,
 • bezsporne (na moment udzielenia finansowania tj. przedstawienia faktury do finansowania),
 • nie są obciążone prawami osób trzecich, a ich istnienie jest udokumentowane, zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej.

Unloading truck

Jak skorzystać z gwarancji spłaty limitu faktoringowego?

Krok1: Wypełnienie wniosku wraz z załącznikiem o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty limitu faktoringowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej LGF FGP (wniosek do pobrania tutaj)

Krok 2: Podpisanie umowy z zapisami dotyczącymi gwarancji oraz wystawienie weksla in balnco dla BGK.

Krok 3: Uruchomienie umowy, dodanie jej do rejestru BGK i uiszczenie opłaty należnej BGK.