transport

Nowe regulacje, wyższe koszty działalności i potrzeba inwestycji.

Unijny pakiet mobilności nie rozpieszcza polskich firm transportowych.

Nawet 14 mld zł rocznie – na tyle szacują przedstawiciele Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska koszty wprowadzenia unijnego pakietu mobilności w branży transportowej. Firmy z tego sektora przewidują wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców o co najmniej 20%. I to bez uwzględnienia tych dodatkowych, które niesie wysoka inflacja (7,8 proc. w listopadzie) oraz coraz bardziej odczuwalny brak rąk do pracy.

phone call

Koszty zatrudnienia pracowników (kierowców) w firmach transportowych wzrosną już od 2 lutego 2022 r. wraz z wejściem w życie przepisów unijnego pakietu mobilności. Najważniejsze przewidują, że pracownik polskiego przewoźnika, wykonujący transport międzynarodowy (cross-trade i kabotaż) na terenie wspólnoty, ma zarabiać tyle samo, co kierowca w danym kraju Unii Europejskiej. Przykładowo, jeśli jedzie z Niemiec do Francji, to za czas pracy w tym pierwszym kraju ma dostać co najmniej taką samą płacę minimalną, jaką dostałby pracownik niemiecki. Tak samo we Francji - i to ze wszystkimi dodatkami (stażowymi, za pracę w nocy itd.), które należałyby się francuskiemu kierowcy. Do wynagrodzenia przestaną za to się wliczać diety i ryczałty za nocleg. Dodatkowym obowiązkiem będzie też rejestrowanie przekroczenia granic w tachografie cyfrowym.

Pobierz szczegółowy wykaz zmian:Etap 1 - 2 lutego 2022 r.

Koszty pracownicze

Przed zmianą

Możliwość wypłaty pracownikowi diet oraz ryczałtów w ramach wynagrodzenia pracownika za pracę.

Po zmianie

 • Nie wypłacisz już pracownikowi diet oraz ryczałtów za nocleg jako części wynagrodzenia. Pracodawca nie może doliczyć tego kosztu do wynagrodzenia za pracę pracownika. To spowoduje znaczący wzrost kosztów pracodawcy, jeśli będzie chciał utrzymać wynagrodzenie pracownika na poziomie sprzed zmiany.
 
 • UWAGA! Zmiana dotyczy jedynie transportu międzynarodowego. W przypadku transportu krajowego firmy transportowe nadal zachowują możliwość zaliczenia tych kosztów do wynagrodzenia pracownika.
 

Zmiany wchodzące w życie w dniu 21 lutego 2022 r.

Potrzebne zezwolenia, nakaz powrotu do bazy

Przed zmianą

Przy korzystaniu z pojazdów o masie przekraczającej 2,5 tony, przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Po zmianie

 • Jeśli wykonujesz zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołu pojazdów, których dopuszczalna masa przekracza 2,5 tony, będziesz musiał posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Obowiązek dotyczy transportu międzynarodowego.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 4 lit. aa rozporządzenia 1071/2009 dodany na podstawie art. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia.
 

.

Przed zmianą

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy zwolniony jest przewoźnik wykonujący przewóz wyłącznie pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Państwa członkowskie mogą jednak obniżyć powyższy limit dla wszystkich lub wybranych rodzajów przewozów drogowych;

Po zmianie

 • Od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika będą zwolnieni przedsiębiorcy  wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz wykonujących wyłącznie przewozy krajowe w państwie członkowskim siedziby danego przedsiębiorcy.
Podstawa prawna: art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 1071/2009 zmieniony na podstawie art. 1 pkt 1 rozporządzenia 2020/1055

 • Zwolnienie z uzyskania pozwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika zostanie ograniczone tylko do przewoźników krajowych posiadających  pojazdy o masie do 3,5 tony. W transporcie międzynarodowym konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności przewoźnika drogowego.
 

.

Przed zmianą

BRAK TAKIEGO OBOWIĄZKU

Po zmianie

 • Pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, muszą wracać do jednej z baz eksploatacyjnych w państwie członkowskim, nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia.

Podstawa prawna: art. 5 rozporządzenia 1071/2009 zmieniony rozporządzeniem 2020/1055 – art. 1 pkt 3.

 • Wprowadzenie zakazu wykonywania przewozów kabotażowych tym samym pojazdem przez następne cztery dniod dnia zakończenia przewozu w państwie członkowskim, w którym realizowany był przewóz.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2a rozporządzenia 1072/2009 zmienionego na podstawie art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2020/1055)


Etap 2 – luty 2022 r.

Zmiany w prawie transportowym. Ograniczenia w kabotażu i delegowanie kierowcy

Przed nowelizacją

BRAK PODOBNEGO OBOWIĄZKU

Po nowelizacji

 • Wprowadzenie obowiązku powrotu kierowców do baz eksploatacyjnych przedsiębiorstwa w państwie członkowskim nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty jej opuszczenia.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 8a, Rozporządzenie (WE) nr 561/2006; zmiany zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1054.

 • OPERACJE KABOTAŻOWE - Zezwolenie na wykonanie 3 operacji kabotażowych w ciągu 7 dni tym samym pojazdem w jednym państwie członkowskim.Przewoźnicy nie mogą wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem lub - w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego samego pojazdu - w tym samym państwie członkowskim przez cztery dni od zakończenia przewozu kabotażowego w tym kraju.

Przepis ma także zastosowanie do przewozów kombinowanych, jeśli ich częścią są usługi obejmujące początkowe lub końcowe odcinki drogowe w przyjmującym państwie członkowskim.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2a, Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009; zmiany zawarto w Rozporządzenie 2020/1055

 • Obowiązek zgłaszanie przez przewoźnika delegowania za pomocą systemu IMI 

Podstawa prawna:  art. 1 ust. 11 lit. a)

 • Kierowca ma obowiązek posiadania i okazywania podczas kontroli kopii zgłoszenia w formie papierowej lub elektronicznej, listów przewozowych, zapisów tachografu z wpisanymi symbolami państw przekraczania granicy.

Podstawa prawna: art. 1 ust. 11 lit. b) Dyrektywa PE i RADY (UE)  2020/1057

 • Na żądanie organu kontrolowanego przewoźnik ma obowiązek wysyłania za pomocą systemu IMI dokumentacji dot. delegowania kierowcy (umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, zapisy tachografu i listów przewozowych, kopia zgłoszenia do delegowania).

Podstawa prawna: art. 1 ust. 11 lit. c);

 • SANKCJE I KARY - państwo członkowskie dobierze odpowiednie rodzaje i środki.

Podstawa prawna:  art. 5 ust. 1 i 2


Etap 3 - czerwiec 2022 r.

Nowe wymogi dla przewoźnika

Przed nowelizacją

BRAK PODOBNEGO OBOWIĄZKU

Po nowelizacji

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 (zmiany zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1055)

 • Konieczność posiadania SIEDZIBY FIRMY PRZEZ PRZEWOŹNIKA

Podstawa prawna:  art 5 ust. 1 i ust. 2

 • SPEŁNIENIE WYMOGU DOBREJ REPUTACJI

Podstawa prawna:  art. 6 ust 1

 • Konieczność posiadania GWARANCJI FINANSOWEJ w wysokości 1800 € na pierwszy pojazd i 900 € na każdy następny

Podstawa prawna:  art. 7 ust.1 lit. c)

 


Etap 4 – grudzień 2024 r.

Tachografy niezbędne

Przed nowelizacją

BRAK PODOBNEGO OBOWIĄZKU

Po nowelizacji

 • Obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni.

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (zmiany zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1054 - art. 16 ust. 3 lit. a.

 • Obowiązek wymiany tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji nie później niż w okresie 3 lat od końca roku wejścia w życie szczegółowych przepisów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 165/2014 (zmiany zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1054) - art. 3 ust. 4

 


Etap 5 – lipiec 2026 r.

Objęcie przepisami pojazdów o mniejszej masie

Przed nowelizacją

BRAK PODOBNEGO OBOWIĄZKU

Po nowelizacji

 • Objęcie przepisami rozporządzenia pojazdów o DMC o 2,5 do 3,5 tony

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (zmiany zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1054) – art. 3 lit. ha

 


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub