Unijny pakiet mobilności

Ważne zmiany w branży transportowej

transport

Nowe regulacje, wyższe koszty działalności i inwestycje w nowoczesne tachografy

Unijny pakiet mobilności nie rozpieszcza polskich firm transportowych

Nawet 14 mld zł rocznie – na tyle szacują przedstawiciele Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska koszty wprowadzenia unijnego pakietu mobilności w branży transportowej. Firmy z tego sektora przewidują wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców o co najmniej 20%. I to bez uwzględnienia tych dodatkowych, które niesie wysoka inflacja (7,8 proc. w listopadzie) oraz coraz bardziej odczuwalny brak rąk do pracy.

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych zmian oraz ich wpływ na firmy transportowe.phone call

Czym jest unijny pakiet mobilności?

Pakiet Mobilności wprowadza przepisy regulujące transport drogowy w ramach Unii Europejskiej. Został ostatecznie przegłosowany w lipcu 2020 r. a pierwsze zmiany zaczęły obowiązywać już od sierpnia tego roku. Zobligowano wtedy każdego kierowcę do powrotu do bazy na co najmniej 45 godzin co każde 4 tygodnie, by mógł należycie odpocząć – nie w kabinie pojazdu, ale w hotelu czy swoim domu. Zaostrzono także reguły dotyczące tzw. skróconych odpoczynków tygodniowych.

W 2022 r. w życie wchodzą kolejne regulacje pakietu, obejmujące kwestie związane z delegowania kierowców, czasem jazdy, odpoczynku i tachografami oraz dostępem do rynku. Nowe regulacje mają umożliwić dokładniejsze i bardziej skuteczne kontrole przewoźników, zarówno w zakresie przestrzegania norm czasu pracy i odpoczynków, jak również zasad delegowania kierowców.


Unijny Pakiet Mobilności - dowiedz się więcej

Podstawy prawne pakietu mobilności:

 • Rozporządzenie (UE) 2020/1054 wprowadzające zmiany w czasie i odpoczynku (561/2006) oraz tachografach (165/2014)
 • Rozporządzenie (UE) 2020/1055 wprowadzające zmiany w dostępie do rynku (1071/2009 oraz 1072/2009)
 • Dyrektywa (UE) 2020/1057 dotycząca delegowania pracowników w transporcie oraz kontroli

Pobierz szczegółowy wykaz zmian:


Etap 1 - 2 lutego 2022 r.

Delegowanie i wynagrodzenie minimalne

Przed zmianą

Możliwość wypłaty pracownikowi diet oraz ryczałtów w ramach wynagrodzenia pracownika za pracę.

 

 

Po zmianie

 • Kierowcy będą musieli otrzymywać pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę. Dotyczyć będzie to przejazdów kabotażowych, czyli przewożenia towarów przez kierowcę na terenie innego kraju Unii lub cross trade, czyli przewozów z jednego państwa unijnego do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika.

       UWAGA! Z tej regulacji wyłączone są przejazdy tranzytowe oraz transport           bilateralny z i do Polski.

 • Wypłacane pracownikowi diety oraz ryczałty, pracodawca nie może doliczyć do wynagrodzenia za pracę kierowcy za granicą. Kierowcy będzie się należał dodatek wyrównawczy będący różnicą między polską płacą a wynagrodzeniem należnym za pracę w innym kraju. To znacząco zwiększy koszty pracodawców.

  UWAGA! Zmiana dotyczy jedynie transportu międzynarodowego. W przypadku transportu krajowego firmy transportowe nadal zachowują możliwość zaliczenia tych kosztów do wynagrodzenia pracownika.

Co to oznacza dla polskich firm?

Pracownik polskiego przewoźnika wykonujący transport międzynarodowy (cross-trade lub kabotaż) na terenie Wspólnoty będzie musiał zarabiać tyle samo, co kierowca w danym kraju Unii Europejskiej. Np. jeśli jedzie z Niemiec do Francji, to za czas pracy w tym pierwszym kraju ma dostać co najmniej taką samą płacę minimalną, jaką dostałby pracownik niemiecki. Tak samo we Francji i to ze wszystkimi dodatkami (stażowymi, za pracę w nocy itd.), które należałyby się francuskiemu kierowcy.

 


Zmiany wchodzące w życie w dniu 21 lutego 2022 r.

Obowiązek posiadania zezwolenia, nakaz powrotu do bazy

Przed zmianą

Przy korzystaniu z pojazdów o masie przekraczającej 2,5 tony, przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Po zmianie

 • Jeśli wykonujesz zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołu pojazdów, których dopuszczalna masa przekracza 2,5 tony, będziesz musiał posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Obowiązek dotyczy transportu międzynarodowego. 

      Podstawa prawna: art. 2 ust. 4 lit. aa rozporządzenia 1071/2009 dodany na        podstawie art. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia.
 

.

Przed zmianą

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy zwolniony jest przewoźnik wykonujący przewóz wyłącznie pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Państwa członkowskie mogą jednak obniżyć powyższy limit dla wszystkich lub wybranych rodzajów przewozów drogowych.

Po zmianie

 • Od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika będą zwolnieni przedsiębiorcy  wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz wykonujących wyłącznie przewozy krajowe w państwie członkowskim siedziby danego przedsiębiorcy.

       Podstawa prawna: art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 1071/2009 zmieniony           na podstawie art. 1 pkt 1 rozporządzenia 2020/1055


 • Zwolnienie z uzyskania pozwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika zostanie ograniczone tylko do przewoźników krajowych posiadających  pojazdy o masie do 3,5 tony. W transporcie międzynarodowym konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności przewoźnika drogowego.

.

Przed zmianą

BRAK TAKIEGO OBOWIĄZKU

Po zmianie

 • Pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, muszą wracać do jednej z baz eksploatacyjnych w państwie członkowskim, nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia.

      Podstawa prawna: art. 5 rozporządzenia 1071/2009 zmieniony                            rozporządzeniem 2020/1055 – art. 1 pkt 3.

 

 • Wprowadzenie zakazu wykonywania przewozów kabotażowych tym samym pojazdem przez następne cztery dni od dnia zakończenia przewozu w państwie członkowskim, w którym realizowany był przewóz.

      Podstawa prawna: art. 8 ust. 2a rozporządzenia 1072/2009 zmienionego na        podstawie art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2020/1055)


Etap 2 – luty 2022 r.

Zmiany w prawie transportowym. Ograniczenia w kabotażu i delegowanie kierowcy

Przed nowelizacją

BRAK PODOBNEGO OBOWIĄZKU

Po nowelizacji

 • Wprowadzenie obowiązku powrotu kierowców do baz eksploatacyjnych przedsiębiorstwa w państwie członkowskim nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty jej opuszczenia.

     Podstawa prawna: art. 8 ust. 8a, Rozporządzenie (WE) nr 561/2006; zmiany       zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1054.

 

 • OPERACJE KABOTAŻOWE - Zezwolenie na wykonanie 3 operacji kabotażowych w ciągu 7 dni tym samym pojazdem w jednym państwie członkowskim. Przewoźnicy nie mogą wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem lub - w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego samego pojazdu - w tym samym państwie członkowskim przez cztery dni od zakończenia przewozu kabotażowego w tym kraju.

      Co to oznacza?

      Wymóg wiąże się z szeregiem nowych obowiązków dla przewoźnika, bo to          na nim spocznie ciężar udowodnienia takich przewozów. Będzie                          musiał przedstawić służbom kontrolnym, dokumenty dotyczące                            poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego                  przewozu kabotażowego. A także dokumenty na cztery dni wstecz w
      momencie wjazdu do danego kraju, w którym będzie wykonywał                          kabotaż. Muszą one potwierdzać, że w okresie ostatnich czterech dni nie            wykonywał takich przewozów w danym państwie

      UWAGA! Przepis ma także zastosowanie do przewozów kombinowanych,          jeśli ich częścią są usługi obejmujące początkowe lub końcowe                            odcinki drogowe w przyjmującym państwie członkowskim.

      Podstawa prawna: art. 8 ust. 2a, Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009;                  zmiany zawarto w Rozporządzenie 2020/1055

 • Obowiązek zgłaszanie przez przewoźnika delegowania za pomocą systemu IMI

  Pracodawca musi zgłosić delegowanego kierowcę przez udostępnioną przewoźnikom drogowym platformę IMI. Ta platforma będzie również służyła do przesyłania dokumentów dotyczących kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu. Zagraniczne służby, za jej pośrednictwem będą mogły prowadzić e-kontrole dokumentów potwierdzających rozliczenie i wypłatę części zagranicznej płac dla kierowców.

  Podstawa prawna:  art. 1 ust. 11 lit. a)

 

 • Kierowca ma obowiązek posiadania i okazywania podczas kontroli kopii zgłoszenia w formie papierowej lub elektronicznej, listów przewozowych, zapisów tachografu z wpisanymi symbolami państw przekraczania granicy.

  Obowiązek rejestrowania przekroczeń granicy w tachografie cyfrowym oznacza, że kierowca, przekraczając dowolną granicę, będzie musiał zatrzymać się w najbliższym możliwym miejscu i wpisać kraj, do którego wjechał. Obowiązek rejestrowania przekroczeń granicy ma również pomóc w prawidłowym naliczaniu należnego wynagrodzenia zagranicznego za pracę za granicą.

  Podstawa prawna: art. 1 ust. 11 lit. b) Dyrektywa PE i RADY (UE)  2020/1057

 

 • Na żądanie organu kontrolowanego przewoźnik ma obowiązek wysyłania za pomocą systemu IMI dokumentacji dot. delegowania kierowcy (umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, zapisy tachografu i listów przewozowych, kopia zgłoszenia do delegowania).

  Podstawa prawna: art. 1 ust. 11 lit. c);

 

 • SANKCJE I KARY - państwo członkowskie dobierze odpowiednie rodzaje i środki.

  Podstawa prawna:  art. 5 ust. 1 i 2

Etap 3 - czerwiec 2022 r.

Nowe wymogi dla przewoźnika

Przed nowelizacją

BRAK PODOBNEGO OBOWIĄZKU

Po nowelizacji

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 (zmiany zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1055)

 • Konieczność posiadania SIEDZIBY FIRMY PRZEZ PRZEWOŹNIKA

  Podstawa prawna:  art 5 ust. 1 i ust. 2
 • SPEŁNIENIE WYMOGU DOBREJ REPUTACJI

  UWAGA: za niewywiązywanie się z obowiązków delegowania, grozić mogą nie tylko kary finansowe, ale także utrata dobrej reputacji przewoźnika, a co za tym idzie nawet zawieszenie licencji.

  Podstawa prawna:  art. 6 ust 1
 • Konieczność posiadania GWARANCJI FINANSOWEJ w wysokości 1800 € na pierwszy pojazd i 900 € na każdy następny

  Przedsiębiorcy wykonujący przewozy międzynarodowe pojazdami w  przedziale 2,5-3,5 DMC muszą zabezpieczyć finansowo pojazdy. Na            pierwszy będzie to 1800 euro, na każdy kolejny - 900 euro.

  Podstawa prawna:  art. 7 ust.1 lit. c)

 


Etap 4 – grudzień 2024 r.

Tachografy niezbędne

Przed nowelizacją

BRAK PODOBNEGO OBOWIĄZKU

Po nowelizacji

 • Obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (zmiany zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1054 - art. 16 ust. 3 lit. a.
 • Obowiązek wymiany tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji nie później niż w okresie 3 lat od końca roku wejścia w życie szczegółowych przepisów.

  Inteligentne tachografy drugiej generacji umożliwią m.in. automatyczną rejestrację przekroczenia granicy, rejestrację miejsc załadunku/rozładunku czy rodzaju wykonywanego przewozu.                           

  Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) nr 165/2014 (zmiany zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1054) - art. 3 ust. 4

 

 


Etap 5 – lipiec 2026 r.

Objęcie przepisami pojazdów o mniejszej masie

Przed nowelizacją

BRAK PODOBNEGO OBOWIĄZKU

Po nowelizacji

 • Objęcie przepisami rozporządzenia pojazdów o DMC o 2,5 do 3,5 tony

  Obejmie je wtedy wymóg montażu i użytkowania inteligentnych tachografów oraz stosowania się do reguł dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców. Nie będzie to jednak dotyczyło przewoźników poruszających się wyłącznie po terenie kraju oraz tych, którzy busami przewożą ludzi. Wyłączenie dotyczy także międzynarodowych przewozów na potrzeby własne. 

  Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (zmiany zawarto w Rozporządzeniu PE i RADY (UE) 2020/1054) – art. 3 lit. ha

 

 


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub