Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym

Updated: 3 lutego 2022
Karolina Smalarz
Karolina Smalarz

Chcesz poznać rzeczywistą kondycję finansową firmy? Wiedzieć, jak kształtuje się jej płynność finansowa i możliwości regulowania bieżących zobowiązań? Czy w ogóle jest wypłacalna? Wypracowany zysk firmy tego ci nie powie. Pokaże ci to jednak sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli cash flow. Pomaga on określić płynność finansową przedsiębiorstwa oraz pokazuje, jak kształtuje się ona w stosunku do roku poprzedniego. Ponieważ w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych uwzględniane są tylko rzeczywiste wpływy stanowiące przychody oraz wydatki stanowiące koszty, pokazuje to prawdziwą kondycję finansową firmy.

Poniżej dowiesz się czym jest cash flow, jak się go przygotowuje i czego możesz dowiedzieć się z informacji zawartych w tym sprawozdaniu? Pamiętaj, że pojawiające się problemy z cash flow są pierwszym ostrzeżeniem, że coś w firmie jest nie tak. Im wcześniej się o tym dowiesz, tym szybciej będziesz mógł zareagować i uratować ją przed upadłością.

Czym jest cash flow?

Cash flow - nazywane też rachunkiem przepływów pieniężnych czy sprawozdaniem z przepływów finansowych - to nic innego jak przepływy pieniężne w Twojej firmie. Obok bilansu oraz rachunku zysków i strat stanowi trzeci, istotny element sprawozdania finansowego, który muszą sporządzać corocznie wszyscy przedsiębiorcy, stosujący pełną księgowość.

Podstawową funkcją zestawienia rachunku przepływów środków pieniężnych jest przedstawienie faktycznych wpływów, czyli źródeł pochodzenia pieniędzy, oraz wydatków, czyli potrzeb firmy, na jakie wydano uzyskane środki pieniężne. W przeciwieństwie do pozostałych dokumentów sprawozdania finansowego, nie opiera się na szacunkowych wartościach czy licznych zmiennych, ale obrazuje stan rzeczywisty. Jest przez to znacznie lepszym źródłem informacji o aktualnej kondycji firmy a przede wszystkim - jej płynności finansowej i wypłacalności.

Na czym polega analiza cash flow?

Analizy rachunku przepływów pieniężnych dokonuje się w trzech obszarach. Obejmują one działalność operacyjną firmy, inwestycyjną oraz finansową.

Działalność operacyjna jest podstawą funkcjonowania każdej firmy. Przepływy finansowe w tym obszarze są więc związane bezpośrednio z produkcją, handlem lub świadczeniem usług. Zalicza się do nich przede wszystkim środki uzyskane ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty poniesione tytułem zapłaty za surowce, odprowadzone podatki, wypłacone pracownikom wynagrodzenia, itp.

Na działalność inwestycyjną składają się te koszty, które w przyszłości mają przynieść firmie zysk. Są to więc środki generowane lub wydatkowane na potrzeby inwestycyjne, np. zakup nowego środka trwałego, udziałów lub akcji, jak również udzielone pożyczki.

Z kolei przepływy pieniężne z działalności finansowej to wszelkie przychody i koszty, które wiążą się z finansowaniem przedsiębiorstwa, np. poprzez emisję obligacji korporacyjnych lub akcji, spłaty kredytów i pożyczek czy wypłaty z tytułu dywidend.

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przypływów pieniężnych można sporządzić dwiema metodami – bezpośrednią lub pośrednią. Każda z tych metod pozwala dojść do takich samych wniosków, a różnią się one jedynie sposobem wyliczania przepływów z działalności operacyjnej.

  • Metoda bezpośrednia opiera się na zestawieniu ze sobą wydatków oraz przychodów przedsiębiorstwa. Przepływy z działalności operacyjnej wyliczane są więc na podstawie pomniejszenia wpływów z działalności operacyjnej (np. sprzedaż) o wydatki operacyjne (np. dostawy surowców, wynagrodzenia, itp. inne wydatki operacyjne).
  • Metoda pośrednia jest popularniejsza. Podstawą do przeprowadzenia analizy jest tutaj zysk netto spółki, który koryguje się o poniesione przez firmę koszty, takie jak amortyzacja, zysk lub strata z tytułu różnic kursowych, zmiana stanu rezerw, zapasów, itd. To koszty, które zasadniczo obciążają wynik finansowy, faktycznie jednak nie mają charakteru pieniężnego i w związku z ich wystąpieniem nie powstał wydatek. Korekt kosztów dokonuje się, aby zyskać przejrzysty i rzetelny obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Jak analizować cash flow?

Przepływy finansowe w każdym z trzech obszarów działalności, ujmowanych w rachunku przepływów pieniężnych, może być ujemny albo dodatni. W dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie saldo przepływów gotówki z działalności operacyjnej powinno być dodatnie. I na tyle duże, by mogło pokryć ujemne saldo przepływów gotówki z działalności inwestycyjnej. Firma musi bowiem odtwarzać swój majątek trwały. Przedsiębiorstwo, które w długim okresie czasu nie jest w stanie generować dodatniego salda przepływów gotówki z działalności operacyjnej, jest raczej skazane na upadek.

Wysokie wydatki na działalność inwestycyjną to cechy przedsiębiorstw rozwijających się. W długim okresie potrzeby inwestycyjne muszą być finansowane wyłącznie z dodatniego salda przepływów z działalności operacyjnej. W krótkim terminie potrzeby inwestycyjne mogą być jednak sfinalizowane z dodatniego salda przepływów z działalności finansowej. To pokazuje, że firma wykorzystuje do rozwoju nie tylko wewnętrzne źródła finansowania (w postaci dodatnich przepływów z działalności operacyjnej), ale również źródła zewnętrzne (np. kredyt bankowy, pożyczka, emisja obligacji), co pokazuje dodatni przepływ z działalności finansowej.

Zazwyczaj sytuacja finansowa firmy jest kiepska, gdy ma ujemne przepływy na poziomie działalności operacyjnej i finansowej. Gdy dojdą do tego ujemne przepływy w działalności inwestycyjnej, firma praktycznie jest bankrutem.

Kto korzysta z cash flow?

Poprzez analizę przepływów pieniężnych można łatwo ocenić rzeczywistą kondycję finansową firmy. Stąd chętnie korzystają z niej banki przed udzieleniem kredytu. Sytuację przedsiębiorstw analizują również potencjalni inwestorzy, którzy chcą wiedzieć, jakie przepływy może mieć dana firma w przyszłości, a więc czy warto w nią zainwestować. Z cash flow korzystają też kontrahenci. Analizują oni przepływy pieniężne działalności, jeśli chcą na przykład udzielić przedsiębiorstwu kredytu kupieckiego.

Generalnie cash flow przedsiębiorstwa jest istotny dla każdego podmiotu nawiązującego z nim współpracę. Z drugiej strony cash flow to również nieocenione źródło informacji dla osób zarządzających firmą. Mając wiarygodne dane o stanie finansowym przedsiębiorstwa, mogą oni podejmować trafne decyzje, choćby inwestycyjne.

Cash flow a płynność finansowa firmy

Rachunek przepływów pieniężnych jest doskonałym narzędziem do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, bo zawiera jedynie wpisy pieniężne oraz stan faktyczny finansów firmy. Stąd jego wszechstronna analiza może pomóc w uchronieniu się przed niewypłacalnością. To właśnie przepływy pieniężne pokazują pierwsze niepokojące sygnały, których w czasie analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat można nie dostrzec (wysokie zyski nie zawsze są świadectwem dobrej kondycji finansowej firmy). Jeśli widzisz, że płynność finansowa Twojego przedsiębiorstwa pogorszyła się, możesz też zacząć szybko walczyć z tą sytuacją.

Jak poprawić płynność finansową firmy?

Dużym problemem dla każdej firmy są odroczone terminy płatności oraz zatory płatnicze. To one zagrażają płynności finansowej firmy i znacznie pogarszają wyniki w rachunku przepływów pieniężnych. Pomocny może być w tym wypadku faktoring, oferowany przez Bibby Financial Services.

Faktoring polega na szybkiej zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Tym samym możesz otrzymać od faktora środki pieniężne tuż po realizacji zlecenia. Szybka zamiana faktur na gotówkę pozwala z kolei uniknąć problemów z regulowaniem bieżących rachunków. Korzystając z faktoringu pełnego (bez regresu) unikasz również ewentualnego ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Faktoring nie jest przy tym zobowiązaniem tak jak kredyt. Środki z faktoringu nie są pożyczone, firma może traktować je jak własne – po prostu dzięki firmie faktoringowej odzyskuje wcześniej należne jej płatności od odbiorców. Koszt finansowy faktoringu księguje się nie na bilansie, ale jako koszt działalności, co oznacza, że - w przeciwieństwie do kredytów - nie wpływa na zdolność kredytową firmy. Jest więc dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które dbają o strukturę finansowania własnego i zewnętrznego oraz z różnych powodów nie chcą się zadłużać.