Czym się różni faktoring od kredytu?

Updated: 25 stycznia 2017

Istnieje kilka sposobów na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zaliczyć można do nich np.:

 • kredyt,
 • leasing,
 • windykację,
 • faktoring.

W poniższym artykule zajmiemy się ostatnim z wymienionych sposobów i przedstawimy, w jaki sposób faktoring wpływa na polepszenie płynności pieniężnej firmy.

Co to jest płynność finansowa?

Pod tym pojęciem rozumie się zdolność firmy do regulowania bieżących wydatków oraz zobowiązań w danym terminie, co wpływa m.in. na rozliczanie się z biznesowymi partnerami, jak również terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. Nierzadko jest ona nawet ważniejsza, aniżeli sam zysk, bowiem przedsiębiorstwo narażone jest na upadłość nawet wówczas, kiedy pomimo uzyskiwanych przychodów nie posiada środków na wywiązywanie się oraz spłatę zobowiązań. Biorąc pod uwagę płynność finansową, ocenia się również działalność przedsiębiorstwa. Niska ocena może skutkować nieufnością współpracujących kontrahentów oraz instytucji finansowych, natomiast za wysoki poziom płynności zmniejsza rentowność firmy i może nawet spowodować zamrożenie części kapitału obrotowego.

Co wpływa na pogorszenie płynności finansowej firmy?

Na sytuację ową mogą wpłynąć zarówno czynniki mikroekonomiczne, jak i makroekonomiczne. Do tych pierwszych zalicza się m.in.:

 • wahania cen surowców,
 • mocną konkurencję,
 • zmianę trendów na rynku,
 • innowacje technologiczne.

Do czynników makroekonomicznych należą z kolei:

 • wahania kursów walut,
 • różnego rodzaju działania polityczne
 • załamanie popytu na zagranicznych rynkach.

Bardzo często do czynników wpływających na pogorszenie płynności pieniężnej zalicza się również nieregulowanie przez kontrahentów należności w danym terminie.

Jak wspomniano wyżej, istnieje kilka sposobów na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, m.in. faktoring. Czym on jest i w jaki sposób poprawia sytuację firmy? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest faktoring?

Faktoring to jedno z najbardziej skutecznych, a przy tym wciąż niedocenianych przez przedsiębiorców w Polsce narzędzi do zmniejszania należności. Jest to rodzaj pakietu usług oferowanych przez wyspecjalizowane podmioty (czyli tzw. faktorów), polegającego przede wszystkim na wykupieniu od danego wystawcy faktury wierzytelności z tytułu sprzedaży usług albo też towarów z odroczonym terminem płatności. Istotą faktoringu jest krótkoterminowe finansowanie dostaw usług oraz towarów przez dany podmiot pośredniczący w procesie realizowania finansowych rozliczeń między odbiorcą a dostawcą.

W procesie tym zazwyczaj występują trzy podmioty:

 • faktorant,
 • dłużnik,
 • faktor.

Wierzycielem (inaczej faktorantem) jest dostawca usług oraz towarów, któremu przysługuje finansowe świadczenie ze strony dłużnika. Może nim być zarówno osoba fizyczna, jak również prawna czy też podmiot, który nie posiada prawnej osobowości, lecz ma zdolność do takowych czynności. Dłużnik to natomiast podmiot nabywający usługi bądź towary, za które ciąży na nim pieniężne zobowiązanie z odroczonym terminem płatności. Według prawa, nie ma on wpływu na treść i dojście do skutku umowy pomiędzy faktorantem a faktorem (chyba że zastrzegł sobie taką możliwość w umowie zawartej z wierzycielem). Faktor to z kolei wyspecjalizowana instytucja, która kupuje od faktoranta wierzytelność potwierdzoną fakturą z tytułu sprzedaży usługi bądź towaru. Ma możliwość również świadczyć dodatkowe usługi na jego rzecz. Najczęściej faktorem jest wyspecjalizowana spółka, bank lub – zdarza się to dość rzadko – osoba fizyczna.

Zalety faktoringu

Usługa faktoringu niesie ze sobą szereg zalet i może znacznie poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. W jaki sposób?

Przede wszystkim dzięki faktoringowi firma może otrzymać środki pieniężne o wiele szybciej, niż wynosi termin płatności, uzyskując nawet 80-90 procent z wartości faktur. Faktor nabywa handlowe wierzytelności i może wypłacić środki pieniężne już kolejnego dnia po wystawieniu faktury przez dane przedsiębiorstwo. Znacznie skraca to okres konwersji gotówki, dzięki czemu firma zmniejsza lub zupełnie likwiduje kłopoty związane ze swą płynnością finansową. Usługa ta zmniejsza więc znacznie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, jak również stanowi gwarancję płynności pieniężnej przedsiębiorstwa.

Faktor może również skorzystać ze sporej liczby różnych środków oraz metod ściągania należności. Ma możliwość przyjęcia na siebie ryzyka niewypłacalności dłużników swego klienta (w przypadku tzw. faktoringu pełnego), posiada także mocniejszą pozycję aniżeli sam dłużnik. Faktoring umożliwia uzyskanie dodatkowego finansowania bez obowiązku zaciągania kredytów lub pożyczek i ustanawiania zabezpieczeń majątkowych. Co istotne, przedsiębiorca korzystający z faktoringu bez regresu nie pogarsza swej wiarygodności kredytowej, przez co ma możliwość finansowania inwestycji równolegle także z innych źródeł.

Faktoring znacząco obniża więc ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskane od faktora środki z zaliczkowania faktur, przedsiębiorstwo może wykorzystać do wcześniejszej spłaty własnych krótkoterminowych zobowiązań, co wpływa też pozytywnie na stosunek bieżących aktywów do zobowiązań, zwiększając wskaźnik aktualnej płynności finansowej. Likwidując skutki ewentualnych opóźnień płatniczych, usługa ta umożliwia także skuteczne i efektywne planowanie przepływów gotówkowych. Skorzystanie z faktoringu podczas zamiany należności na środki pieniężne, może wywołać również bezpośrednie pozytywne zmiany w pozycjach po stronie aktywów.

Poza tym specjaliści z tej branży mogą dodatkowo zapewnić swemu klientowi innego rodzaju korzystne i wartościowe usługi związane z zarządzaniem należnościami. Obejmują one m.in.:

rozliczanie i monitorowanie dłużników oraz ich dyscyplinowanie w przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach,
weryfikację wiarygodności i solidności partnerów, z którymi dany klient współpracuje,
·okresowego monitoringu sytuacji finansowej swego klienta czy też windykacji.

Kredyt bankowy a faktoring
Pomimo widocznego wzrostu zainteresowania nowymi narzędziami finansowymi, przedsiębiorcy borykający się z kłopotami z płynnością finansową w firmie, nadal często i najchętniej sięgają po różnego rodzaju formy krótkoterminowego wsparcia finansowego, w szczególności z kredytu. Jednakże porównanie faktoringu i kredytu wskazuje na większe korzyści wynikające z rozwiązania pierwszego. Należy pamiętać, że kredyt bankowy regularnie obciąża budżet z tytułu zadłużenia i wymaga od firmy często sporego zabezpieczenia a nierzadko też wkładu własnego. W przypadku opóźnień w spłacie kolejnych rat (nawet kiedy nie nastąpiły one z winy samej firmy), bank nalicza ustawowe odsetki.

Skorzystanie z usługi faktoringu nie prowadzi natomiast do zwiększenia zadłużenia, tylko do zamiany na gotówkę należności. Wierzyciel nie musi spłacać faktora – środki finansowe, które otrzymał, są spłacane przez dłużnika przedsiębiorstwa. Co ważne, instytucja faktoringowa nie potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia, zabezpieczeniem są bowiem same wierzytelności handlowe.

Faktoring w Bibby Financial Services

Wspomniane wyżej zalety faktoringu jednoznacznie wskazują na ich pozytywny wpływ na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani usługą faktoringu, zapraszamy do kontaktu z firmą Bibby Financial Services. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i doradzą w wyborze najbardziej odpowiednich dla Państwa działalności usług.

Główne cechy faktoringu
Faktoring to aktualnie prężnie rozwijająca się usługa finansowa pozwalająca na osiąganie wymiernych korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Z usług faktora szczególnie intensywnie korzystają reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, a obecnie również sektora mikro i małych firm, które zajmują się sprzedażą produktów lub usług w ramach odroczonego terminu płatności. Do pełnego zrozumienia kluczowych zasad, jakimi rządzi się faktoring konieczne jest również wzięcie pod uwagę tzw. limitu faktoringowego. Pojęciem tym określamy maksymalny poziom finansowania poszczególnych kategorii towarów bądź usług. Podczas podpisywania umowy należy drobiazgowo rozpatrzeć właśnie zagadnienie limitu, ponieważ od zdefiniowanych w jego zakresie wartości zależy, czy dane przedsiębiorstwo odniesie wszystkie spodziewane korzyści płynące z faktoringu. Warto wiedzieć, że występują dwa typy limitu faktoringowego: sublimit oraz limit globalny, z czego ten ostatni zawiera górny pułap zaangażowania faktora.

Jakie firmy częściej korzystają z faktoringu niż z kredytu?
Wiele przedsiębiorców staje przed wyborem kredytu lub faktoringu. Oba sposoby wsparcia finansowego mają swoje plusy i minusy, które zawsze trzeba indywidualnie rozpatrzyć w kontekście konkretnych potrzeb firmy. Z faktoringu statystycznie najczęściej korzystają osoby prowadzące biznes w branży FMCG czy w różnego typu branżach usługowych, np. budowlanych. Specyfika tego typu przedsiębiorstw polega na tym, że potrzebują dużych nakładów finansowych, a jednocześnie muszą utrzymać płynność wydatków i wpływów, by móc zrealizować zaplanowane inwestycje lub zapewnić ciągłość pracy linii produkcyjnych. Kolejnym sektorem, w którym widać wzmożone zainteresowanie faktoringiem, pozostają wszelkiego rodzaju działalności prowadzące sprzedaż sezonową – notowane wyniki nie prezentują wówczas stabilnego poziomu, natomiast koszty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nie ulegają wahaniom. Dla takich firm korzystniejszy od kredytu może się więc okazać faktoring.

Faktoring a kredyt – podstawowe różnice
Decyzja o zaciągnięciu kredytu lub skorzystaniu z usług faktora powinna być podjęta po przeanalizowaniu wszystkich czynników kluczowych dla konkretnej firmy. Warto wziąć pod uwagę kilka najważniejszych różnic między tymi rozwiązaniami:

 • Możemy skorzystać z usług faktoringu, nawet jeśli bank wydał decyzję o braku zdolności kredytowej. Podstawą nawiązania umowy z faktorem jest zgromadzenie stabilnego portfolio partnerów biznesowych.
 • Środki pozyskane z kredytu możemy przeznaczyć wyłącznie na działania określone podczas rozmów z bankiem. Dofinansowaniem faktora dysponujemy w nieograniczonym zakresie, bez kontroli instytucji nadzorujących.
 • Kredyt jest nieco tańszym rozwiązaniem, w związku z korzystniejszą ofertą oprocentowania i prowizji.
 • W ramach faktoringu otrzymujemy szereg dodatkowych usług związanych głównie z obsługą współpracy z kontrahentami. To faktor zajmuje się weryfikowaniem płatności, procesami księgowo-administracyjnymi czy przeprowadzeniem procedur windykacyjnych.